01/03/ 2011   T arihli  ve   9489   sayılı  Makam  Onayı  ile  yürürlüğe  konulan
SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ
Amaç
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde  2-  (1)  Bu  Yönerge;  Sağlık  Bakanlığına  bağlı  olmak  üzere  birinci  basamak  sağlık
kuruluşları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını (Entegre İlçe hastaneleri Hariç) ve diğer sağlık hizmeti sunan kurumları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 13/12/1983 tarihli ve 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 12/05/2006 tarihli ve 26166
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b)  Daire  Başkanlığı:  Tedavi  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  Performans  Yönetimi  ve  Kalite
Geliştirme Daire Başkanlığını,
c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
ç) Koordinatörlük: İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerini,
d) Yönetmelik: 12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”i,
e) Dönem: birinci ve ikinci dönemlerin her birini,
f) 1. dönem: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını,
g) 2. dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını,
ğ) Kurumsal performans katsayısı: Bu Yönerge usul ve esaslarına göre hesaplanan ve Yönetmelik çerçevesinde kurum ve kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
h) Finansal Değerlendirme Katsayısı: Kurumların aylık gelir-borç dengesinin hesaplanması suretiyle aylık kurumsal performans katsayısının hesaplanmasında kullanılan göstergeyi,
ı) Aylık Kurumsal Performans Katsayısı: Finansal Değerlendirme Katsayısı dikkate alınarak her bir ay için ayrı olarak hesaplanan ve Yönetmelik çerçevesinde kurumlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan katsayıyı,
i) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını (Entegre İlçe hastaneleri
Hariç),
j) Kuruluş: İl sağlık müdürlüğü bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık
ocakları, sağlık evleri, toplum sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler ve benzeri birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşları,
k) Değerlendirici: Yönerge kapsamında kurum ve kuruluşları hizmet kalite standartları çerçevesinde değerlendirmek ve Yönergede belirtilen diğer iş ve işlemler için Başkanlıkça görevlendirilen personeli,
l) Hizmet Kalite Belgesi: Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ve diğer kamu, üniversite ve özel sağlık kurumlarına verilecek belgeyi,
m) HKS: Hizmet Kalite Standartlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Il Performans ve Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Yönetim Birimi
Il Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
Madde 5-
(1)    İl    genelindeki    kurum    ve    kuruluşlarda    performans    yönetimi    ve    kalite    geliştirme
uygulamalarını    koordine    etmek,    izlemek    ve    değerlendirmek    amacıyla    müdürlük    bünyesinde koordinatörlük kurulur.
(2)    Koordinatörlüğün görevlerini yürütebilmesi için müdürlükçe uygun fiziki mekân, araç-
gereç ve teknik donanım ve yeterli sayıda personel sağlanır.
(3)    Sağlık müdürünce sağlık müdür yardımcılarından birisi Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı
ile il performans ve kalite koordinatörü olarak görevlendirilir.
(4)    İl performans ve kalite koordinatörü başkanlığında ildeki kalite yönetim direktörleri üç ayda bir kez toplantı yapar. Bu toplantıda öz değerlendirme sonuçları, HKS׳ye yönelik iyi uygulamaları, HKS çerçevesinde yapılacak eğitimleri ve direktörlerin görüş ve önerileri paylaşılır. Yapılan bu toplantı tutanakları elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir.
İL Performans ve Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri
Madde 6- (1) İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri şunlardır:
a)    İldeki kurum ve kuruluşların performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Bakanlığa ulaştırmak,
b)    İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek,  gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak,
c)    İldeki kurum ve kuruluşları HKS çerçevesinde yılda 2 kez değerlendirmek,
ç)    Kurum  ve  kuruluşların  HKS  kapsamında  yapılan  kalite  uygulamalarının  izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,
d)    İldeki   kurum   ve   kuruluşlarda   HKS   uygulamaları   ile   hasta   ve   çalışan   güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,
e)    Görevleri  dâhilinde  seminer,  konferans  gibi  etkinliklere  katılmak,  güncel  ve  mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,
f)    Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,
g)    Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,
ğ)    İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girmek.
Kalite Yönetim Birimi
Madde 7-
(1)    HKS uygulamalarını yürütmek üzere kurumlarda “kalite yönetim birimi” kurulur.
(2)    Kurumlarda üst yönetimin belirlediği bir çalışan, Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile
Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir.
(3)    Kalite Yönetim Direktörü kalite yönetim biriminin sorumlusudur.
(4)    Kalite  Yönetim  Direktörü;  Hasta  Güvenliği  Komitesi,  Çalışan  Güvenliği  Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesinin doğal üyesidir.
Hizmet Kalite Katsayısı
Madde 8-
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurum Katsayıları
(1) Koordinatörlük, her dönem ilde bulunan kurumları ilgili dönem sonuna kadar HKS çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarak (0,65) ile (1) arasında değişen hizmet kalite katsayısını tespit eder.
Hizmet kalite katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Hizmet Kalite Katsayısı: Değerlendirme sonucu elde edilen Toplam Puan/(HKS Toplam Puanı-
Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
(2) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ADSM Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde değerlendirilir.
(3)  Bakanlıkça; HKS açısından değerlendirilecek bölümlerin ilan edilmesi halinde sadece ilan edilen bölümlerde değerlendirme yapılır.
Hizmet Kalite Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Hizmet Kalite Katsayısı = (Belirlenen Bölüm ve Standartlardan Elde edilen Puan / Belirlenen Bölüm ve Standartların Toplam Puanı- Belirlenen Bölüm ve Standartların Değerlendirme Dışı Toplam Puanı)
(4) Koordinatörlükçe tespit edilen hizmet kalite katsayısı resmi bir yazı ile bir sonraki dönemin ilk ayının   son   gününe   kadar   kurumlara   tebliğ   edilir.   Koordinatörlükçe   kurumlarda   değerlendirme yapılamadığı durumlarda (koordinatör gerekçesini tutanakla tespit eder ve il sağlık müdürünün onayına sunar) kurumun kurumsal performans katsayısı hesabında hizmet kalite katsayısı kullanılmaz.
(5) Hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirmenin Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması esastır. Başkanlık, kurumlarda bir sonraki dönemin ilk ayının 25 inci gününün sonuna kadar, hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirme yapabilir.
(6) Bir sonraki dönemin ilk ayının 25 inci gününün sonuna kadar Başkanlıkça katsayı tespit edilmesi halinde Başkanlık tarafından belirlenen katsayı geçerlidir. Bu şekilde belirlenen katsayı değerlendiriciler, koordinatör ve başhekim tarafından tutanak altına alınır. Bu katsayı, koordinatörlükçe resmi bir yazı ile bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar kurumlara tebliğ edilir.
(7) HKS değerlendirmesi Başkanlıkça belirlenecek olan çalışma usul ve esasları ile rehberler çerçevesinde yapılır.
(8) Hizmet Kalite Katsayısının (0,65)׳in altında olması durumunda Hizmet Kalite Katsayısı (0,65)
olarak esas alınmak suretiyle kurumsal performans katsayısı hesaplanır.
Memnuniyet Katsayısı
Madde 9-
(1) Kurumlar, her dönem memnuniyet anketleri uygulama rehberi çerçevesinde standart anket
setlerini kullanarak anketleri uygular. Uygulanan anketler sonucu (0) ile (1) arasında değişen memnuniyet katsayısı belirlenir.
(2) Memnuniyet anketleri ilgili dönem içinde uygulanarak en geç dönemin son haftası içinde sonuçlandırılır.
(3) Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ağız ve diş sağlığı merkezleri için oluşturulan ayaktan hasta
anket seti uygulanır.
(4) Memnuniyet katsayısı memnuniyet anketleri uygulama rehberi çerçevesinde hesaplanır.
(5) Aynı dönem içerisinde Başkanlık veya Koordinatörlükçe anket yapılması veya yaptırılması halinde öncelikle Başkanlıkça tespit edilen katsayı; Başkanlıkça anket yaptırılmaması halinde ise koordinatörlükçe belirlenen katsayı geçerlidir.
Veri İzleme Katsayısı
Madde 10- (1) Veri izleme indikatörleri seti içinde yer alan her bir indikatörün belirlenen esaslar
çerçevesinde katsayısının hesaplanması suretiyle veri izleme katsayısı hesaplanır ve Başkanlıkça ilan
edilir.
a) Başkanlık, kurumların veri izleme katsayılarını en geç bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar ilan eder.
112 Hizmet Kalite Katsayısı
Madde 11-
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kuruluş Katsayıları
(1) Koordinatörlük her dönem ildeki İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ilgili dönem sonuna kadar 112  Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarak (0) ile (1) arasında değişen 112 Hizmet Kalite katsayısını tespit eder.
112 Hizmet Kalite katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır: Değerlendirme yapılacak istasyonların seçiminde;
a)  A ve B tipi istasyonlar değerlendirilir.
b)  İstasyon sayısı 10 ve altında olan illerdeki bütün istasyonlar değerlendirilir,
c)    İstasyon sayısı 11 ve üzerinde olan illerde en az 10 istasyon değerlendirilir,
ç)    Aynı    istasyonlar,    ardışık    iki    dönemde    değerlendirilmeye    tabi    tutulmaz.    Ancak, değerlendirilecek başka istasyon bulunmadığı hallerde bu istasyonlar yeniden değerlendirilir.
d)  Değerlendirme dışı bırakılacak standartlar gerekçesi belirtilerek tutanak altına alınır.
e) 112 Hizmet Kalite Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır;
İstasyon  Puanı  =  İstasyon  Hizmetleri  Bölümünden  Elde  Edilen  Toplam  Puan  /  (İstasyon
Hizmetleri Bölümünün Toplam Puanı-Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
İstasyon Ortalama Puanı = Her Bir İstasyon İçin Elde Edilen İstasyon Puanlarının Toplamı / İstasyon Sayısı
Yönetim Hizmetleri Puanı = Yönetim Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (Yönetim Hizmetleri Bölümünün Toplam Puanı -Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
Kalite İndikatör Puanı = Kalite İndikatörleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (Kalite
İndikatörleri Bölümünün Toplam Puanı -Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)
112 Hizmet Kalite Katsayısı = (İstasyon Ortalama Puanı + Yönetim Hizmetleri Puanı + Kalite
İndikatör Puanı) /  3
(2) 112 Hizmet Kalite katsayısının tespitine esas değerlendirmenin Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması esastır. Başkanlık, kurumlarda bir sonraki dönemin ilk ayının 25 inci günü sonuna kadar, 112
Hizmet Kalite katsayısının tespitine esas değerlendirme yapabilir.
(3) Bir sonraki dönemin ilk ayının 25 inci gününün sonuna kadar Başkanlıkça katsayı tespit edilmesi halinde Başkanlık tarafından belirlenen katsayı geçerlidir. Bu şekilde belirlenen katsayı değerlendiriciler, koordinatör ve başhekim tarafından tutanak altına alınır.
(4) Tespit edilen katsayı koordinatörlükçe tutanak altına alınarak kurumsal performans katsayısı hesaplanmasında esas alınır.
(5)    112    Hizmet    Kalite    Standartları    değerlendirilmesi    Başkanlıkça    yayınlanacak    rehber çerçevesinde yapılır.
(6) Başkanlık, değerlendirme dönemleri dışında da resen 112 hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirme yapabilir. Başkanlıkça, değerlendirme dönemleri dışında resen değerlendirme yapılması halinde; değerlendirme neticesinde tespit edilen 112 hizmet kalite katsayısı esas alınmak suretiyle  ilgili  dönemin  geriye  kalan  ayları  için  kurumsal  performans  katsayısı  yeniden  hesaplanır. Bulunan kurumsal performans katsayısı ilgili dönemin geriye kalan aylarında Yönetmelik uyarınca dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurumsal Performans Katsayısı ve Diğer Hükümler
Kurumsal Performans Katsayısı
Madde 12-
(1) Kurumsal performans katsayısı kurum ve kuruluşlarda, en geç bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar kesinleştirilir.
(2) Aylık Kurumsal Performans Katsayısı kurumların Yönetmelik uyarınca dağıtılabilecek ek
ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır.
(3) Kurumsal performans katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Kurumlarda;
Kurumsal performans katsayısı = [(Hizmet Kalite Katsayısı x 0,65) + (Memnuniyet Katsayısı x
0,20) + (Veri İzleme Katsayısı x 0,15) ]
b) Kuruluşlarda;
Kurumsal performans katsayısı = 112 Hizmet Kalite Katsayısı
(4) Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan kurumlar ile kuruluşlarda, içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir.
a) Dönem içinde kurum tarafından verilen sağlık hizmetlerinin bir başka hizmet binasında veya yerleşkede verilmeye başlanması durumunda ilgili kurumlarda bir sonraki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir.
b) Entegre ilçe hastanesi iken statüsü değişen kurumların içinde bulunulan dönem ve bir sonraki
dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir.
c)    Yangın,  sel,  deprem  gibi  doğal  afetlere  maruz  kalan  kurumlarda  kurumsal  performans
katsayısı, içinde bulunulan dönem ve bir sonraki dönem (1) olarak kabul edilir.
d) “Sağlık  Bakanlığına Bağlı  Sağlık  Tesisleri  Ve Üniversitelere Ait  İlgili  Birimlerin  Birlikte Kullanımı  Ve  İşbirliği  Usul  Ve  Esasları  Hakkında  Yönetmelik”  kapsamında  birlikte  sağlık  hizmeti sunulan kurumlarda, birlikte kullanımın başladığı tarihten itibaren içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) kabul edilir.
(5) Kurumlarda bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca her bir dönem için hesaplanan “kurumsal performans katsayısı” belirlendikten sonra hesaplanan katsayıdan, her bir ay için Yönergeye ekli Ek (6) “Finansal Değerlendirme Göstergesi” doğrultusunda tespit edilen “Finansal Değerlendirme Katsayısı” çıkarılmak suretiyle her ay için ayrı bir “Aylık Kurumsal Performans Katsayısı” hesaplanır. Aylık kurumsal performans katsayısı, kurumların Yönetmelik uyarınca dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Aylık Kurumsal Performans Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Aylık Kurumsal performans katsayısı = Kurumsal Performans Katsayısı – Finansal Değerlendirme
Katsayısı
Kayıtların Tutulması
Madde 13- (1)
a) Bu Yönerge ile ilgili yapılan işlemler, kararlar, tutanaklar ve raporlar kurum veya kuruluş amiri tarafından onaylanarak kayıt altına alınır.
b) Kurumlarda, en geç bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, başhemşire ve kalite yönetim direktörü tarafından Yönerge esaslarına göre hesaplanan  kurumsal  performans  katsayısı  tutanakla  tespit  edilir.  Bu  şekilde  kurumsal  performans katsayısı kesinlik kazanır. Tutanağın bir örneği il performans ve kalite koordinatörlüğüne gönderilir.
c) Kuruluşlarda bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar sağlık müdürü, il performans ve kalite koordinatörü, iki şube müdürü ve bir koordinatörlük personeli tarafından bu Yönerge esaslarına göre hesaplanan kurumsal performans katsayısı tutanakla tespit edilir. Bu şekilde kurumsal performans katsayısı kesinlik kazanır.
ç) Müdürlükler tarafından, Kurumsal Performans Katsayısına esas veriler bir sonraki dönemin ilk ayının en geç son haftasına kadar Kurumsal Kalite Sistemine kaydedilir.
d)  Değerlendirmelerde,  gerekçeleri  belirtilmek  kaydıyla  HKS׳de  yer  alan  bölüm  ve/veya standartlar değerlendirme dışı bırakılabilir.
(2) Finansal Değerlendirme Katsayısının hesaplanmasına esas teşkil edecek borç verileri takip eden ayın ilk iş günü Tek Düzen Muhasebe Sisteminden alınacaktır. Toplam Tahakkuk verileri, ilgili saymanlık tarafından kurumun tahakkuk verileri Tek Düzen Muhasebe sistemine girildikten sonra, Ek Ödeme Döner Sermaye Komisyonu toplanmadan önce Tek Düzen Muhasebe sisteminden alınacaktır. Finansal Değerlendirme Katsayısı Ek Ödeme Döner Sermaye Komisyonu toplantısından önce kesinleştirilir. Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan kurumlarda, hizmet sunumunun başladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca finansal değerlendirme katsayısı (0) olarak kabul edilir.
Diğer Hükümler
Madde 14-
(1)    Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar uyarınca gerekli şartları karşılayanlara Bakanlıkça
“Hizmet Kalite Belgesi” verilir. Ayrıca, talep edilmesi halinde diğer kamu, üniversite ve özel sağlık kurumları da “Hizmet Kalite Belgesi” verilmesi açısından değerlendirmeye tabi tutulabilir.
(2)    Kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme çalışmaları çerçevesinde norm birliği sağlanması, kaynakların etkili kullanımı ve Bakanlıkça belirlenen hedefler ile uyumun sağlanması amacıyla kurum ve kuruluşların diğer belgelendirme çalışmalarına başlayabilmeleri için belgelendirme çerçevesinde alacakları her türlü eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri ile belge yenileme hizmetleri Başkanlıktan alınacak izne tabidir.
(3)    Yönerge kapsamında “kurumsal performans katsayısının” tespitine ilişkin tüm işlemler, bir
sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar tamamlanır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2011 yılı ikinci dönemi için hizmet kalite Katsayısı ve 112 hizmet kalite katsayısı  tespitine  esas  HKS  değerlendirmesi  yapılmaz.  2011  yılı  ikinci  dönemi  için  hizmet  kalite Katsayısı  ve  112  hizmet  kalite  katsayısı  (1)  olarak  kabul  edilmek  suretiyle  kurumsal  performans katsayıları hesaplanır.
Yürürlükten kaldırılan Hükümler
Madde 15- (1) 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta
Performans ve Kalite Yönergesi” ve ekleri ile bu yönergeye istinaden yayımlanan  genelge ile genel
yazılar 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 16- (1) Bu Yönergenin 14 üncü maddesi ile Geçici 1 inci maddesi 01/03/2011 tarihinde;
diğer maddeleri ise 01/07/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Ekler:
Ek 1. Hastane Hizmet Kalite Standartları
Ek 2. ADSM Hizmet Kalite Standartları
Ek 3. Veri İzleme İndikatör Seti
Ek 4. 112 Hizmet Kalite Standartları
Ek 5. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi
Ek 6. Finansal Değerlendirme Göstergesi
Ek 7. Belgelendirme İzin Talep Formu
Yönergenin Makam Onayı
Tarihi    Sayısı    Yürürlük Tarihi
01/03/2011    9489    •    14 üncü maddesi ile Geçici 1 inci maddesinin 01/03/2011,
                                  •    diğer maddelerinin 01/07/2011