www.yasamhastanesi.com.tr

258 55 55 Bilgi ve Randevu hattı
Acil Servis 7 Gün 24 Saat

Kadın üreme sistemini ilgilediren kanserler, kadının üreme potansiyeli kazanması ile başlayıp hayatının sonuna kadar pesini bırakmamaktadır. Genel olarak üreme sistemine ait kanserler sinsice ilerlese de yapılan calışmalar sonucunda bu kanserlerin  vücudun diğer bölgelerini tutan kanserlerden farklı olarak  uzun sürede geliştiği gösterilmiştir. Bu kanser türleri yumurtalık kanseri haricinde gelişme süreci içerisinde bilinen ve uygulamada olan  tarama testleri ve kontrollerle kanser halini almadan  veya erken evrede  tespit edilebilmektedirler.

Kadın ureme sistemini ilgilendiren kanserler görülme sıklığına göre; rahim ağzı (serviks) kanseri, rahim (uretus) kanseri, yumurtalık (over)kanseri, vagina kanseri ve dış genital (vulva) bölge kanserleridir. Bunların dışında jinekolojik muayeneler esnasında tanısı koyulabilen meme kanseri ise kadınlarda tüm kanser türleri arasında en sık görülenidir.

Bu kanser türlerinin her biri icin ayrı risk faktörleri olmakla beraber tümünde risk olarak görülen ve günlük yaşantımızın bir parçası olan sigara, obesite, yüksek tansiyon  ve diyabet hastalığı ya engellenebilir ya da kontrol edilebilir etkenlerdir.

RıSK FAKTöRLERı NELERDıR?

 Bu genel risk faktörleri dışında erken yaşta cinsel ilişkinin başlangıcı, çok eşlilik, özellikle bazı HPV (human papilloma virüs) türlerinin enfeksiyonu, düşük sosyoekonomik düzey, erken gebelik yaşı ve artan gebelik sayısı jinekolojik kanserlerde en ön sırayı çeken rahim ağzı kanseri için risk faktörleridir. Rahim kanseri icin risk faktörleri erken adet başlangıcı, geç menopoz, üreme çağı boyunca gebelik olmaması, polikistik over hastalığı ve özellikle menopozda karşılıksız östrojen tedavisidir. Yumurtalık kanserinde ise rahim kanserine ek olarak ailede meme ve yumurtalık kanser öyküsünün (özellikle anne ve kız kardeşte) bulunması riski arttırmaktadır. Meme kanserinde de risk faktörleri rahim ve yumurtalık kanserinde var olan risk faktörlerinin toplamıdır.

NE ZAMAN  GöRüLüR?

Rahim ağzı kanseri hariç tüm jinekolojik kanserlerde ve meme kanserlerinde kanser tanısının koyulduğu ortalama yaş 50 yaşın üstü iken rahim kanserinde bu yaş genelde menopoz öncesinde 45 yaş  civarındadır.

TANI ıÇıN NE YAPALIM?

Bu kanser türlerinden herhangi birinden korunmak için öncelikle risk faktörlerinden uzak durulması gerekmektedir. Tabi ki günlük yaşam içerisinde tüm bu risk faktörlerinden uzak durmak neredeyse imkansız iken bu hastalıklar karşısında çaresiz de değiliz. Yazımızın başında bahsettiğimiz üzere yumurtalık kanseri haricinde tüm  jinekolojik tümörler malign yani kötü huylu hale gelmeden önce rutin jinekolojik muayeneler esnasında yapılan tarama testleri ve uygulamalar ile tespit edilebilmektedirler. Yılda bir yapılan jinekolojik muayene ile beraber kanser taraması için yapılan tetkikler; rahim ağzı kanseri için Pap smear, rahim kanseri için vaginal ultrasonografi , meme kanseri için mamografi ve/veya meme ultrasonografisidir. Bu tarama testleri sonucunda şüpheli görünüm elde edilirse çeşitli yollarla hedef organlardan biopsi alınır.

Yılda bir kez rutin yapılan jinekolojik muayenenin sıklığı konusunda uzmanlar arasında bir görüş ayrılığı izlenmezken  serviks kanseri taramasında kullanılan Pap smearın sıklığı konusunda görüş ayrılıkları mevcuttur. En son çalışmalara göre risk faktörü olan kadınlarda yıllık hatta gerekirse 6 aylık aralar ile  tetkiklerin yapılması önerilirken, risk faktörü olmayan kadınlar da  vaginal ilişkinin başlangıcından sonraki 3. yılda veya  21 yaşında başlanarak 30 yaşına kadar yıllık aralarla smear alınırken, 30 yaşından sonra üç ardışık yılda alınan temiz sonucun ardından  iki veya üç yıllık aralarla smear alınmasına devam edilmesi önerilmektedir. Meme kanser taramasında hasta 20 yaşından itibaren aylık meme muayenesini kendi kendine yapar iken 18 yaşından sonra hekim tarafından yıllık meme muayenesi de  yapılmalıdır. Bu muayenelerin dışında hasta  risk grubunda değil ise 35- 40 yaşından itibaren 50 yaşına kadar tarama amaçlı bir veya iki yıl ara ile, 50 yaşından sonra ise yıllık mamografi ve/veya meme ultrasonografisi yapılmalıdır.

BELıRTıLERı NELERDıR?

Jinekolojik kanserlerin belirtileri tiplerine ve evresine göre değişiklik göstemektedirler. Serviks kanserinde ara kanamalar, kanama düzensizlikleri, kötü kokulu akıntı gibi şikayetler var iken rahim kanserlerinde anormal miktar, süre ve menopozda  vaginal kanama mevcuttur. Dış genital bölge kanserlerinde ise en sık şikayet kaşıntı ve iyileşmeyen, büyüyen tümörlerdir. Belirtiler açısından en sinsi giden jinekolojik kanser, yumurtalık kanseri olup karında şişkinlik, kilo kaybı, karın ağrısı şikayetler arasında yer alabilir. Meme kanserinde ise meme boyut, şekil ve renginde asimetri, meme ucundan özellikle kanlı akıntı ve memede ele gelen kitle en sık başvuru sebepleridir.

TEDAVıSı

Jinekolojik kanserlerde hasta eğer rutin değerlendirmeleri esnasında prekanseröz dediğimiz kanser öncesi lezyon evresinde yakalanırsa küçük cerrahi girişimler ve takip ile tedavi edilirken, belli sınırları geçmeyen kanserlerde sadece organın alınmasını içeren cerrahi tedavi yeterlidir. Bu sınırlar geçildiğinde sadece belirli merkezlerde yapılan geniş doku ve organ kayıpları içeren cerrahi tedavi ve sonrasında radyoterapi  veya kemoterapi gerektiren kompleks tedavilere ihtiyaç gösterir.

Görüldüğü üzere kadın olmak gerçekten zor. Ama yıllık rutin jinekolojik muayene  ve tarama testleri ile  bu kadar riski olan hastalıkları daha henüz başında iken tespit edip tedavisini yapabilmekteyiz. Gelişmiş ülkelerde yukarıda saydığımız risk faktörleri daha fazla olmasına rağmen erken tanı ile kanser vakalarında azalma izlenirken, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde tarama programlarının genele yayılamaması ve hastaların jinekolojik muayene bilincine erişmemeleri nedeniyle geç evrede yakalanan hasta sayısı artmaktadır.

Dr. A. Mete Ergenoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı